ApiHawk

Процедура за подбор за назначаване на срочен трудов договор на експерти по проект BG16RFOP002-1.005-0203-C01

На 19.07.2018 г. е открита процедура за подбор за назначаване на срочен трудов договор на експерти по проект BG16RFOP002-1.005-0203-C01 „Разработване на продуктова иновация от „Апихолк” ООД и Русенски университет „Ангел Кънчев“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Информация за условията и начина за кандидатстване е публикувана в Обявлението към процедурата. Краен срок за представяне на документите на кандидатите е 27.07.2018 г.

Приложения:

  • Обявление за конкурс за подбор на персонал;
  • Приложение 1 - Заявление за участие в конкурс;
  • Приложение 2 - Образец на автобиография.

Обявление на конкурс за подбор на кадри

Приложение 1 - Заявление

Приложение2 - Образец CV