ApiHawk

Процедура за подбор за назначаване на срочен трудов договор на експерти по проект BG16RFOP002-1.005-0203-C01

На 30.08.2018 г. е открита втора процедура за подбор за назначаване на срочен трудов договор на експерти по проект BG16RFOP002-1.005-0203-C01 „Разработване на продуктова иновация от „Апихолк” ООД и Русенски университет „Ангел Кънчев“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Информация за условията и начина за кандидатстване е публикувана в Обявлението към процедурата. Краен срок за представяне на документите на кандидатите е 07.09.2018 г. Приложения: - Обявление за конкурс за подбор на персонал; - Приложение 1 - Заявление за участие в конкурс; - Приложение 2 - Образец на автобиография.


Обява

Заявление

Образец