Избор с публична покана

На 23.03.2020 г. е открита процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016 г., с предмет “Услуга: одитиране на продукта AppCell”

по проект “Разработване на продуктова иновация от “Апихолк”ООД и Русенски университет„Ангел Кънчев“, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005-0203-C02, финансиран по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ на Оперативна Програма “Иновации и Конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Документи:

  1. Публична покана
  2. Изисквания към офертите
  3. Гаранция за добро изпълнение
  4. Споразумение за конфиденциалност
  5. Оферта
  6. Методика за оценка
  7. Декларация ЗУСЕСИФ / ПМС 160
  8. Проект на договор
  9. Техническа спецификация